4 : علیماتی از رساله رومیان A study into the Book of Romans

به منو برگردید    Return to the menu توضیحات کتاب مقدس   Bible Study in Farsi  ++++++++ ONE رومی ها یک پیام را بشنوید و دانلود کنید Listen and download message https://cbc.asn.au/MatthewMessages/My Movie 37پپ.Audio.m4a   ++++++++ TWO رومیان دو پیام را بشنوید و دانلود کنید Listen Read More …

3 : Farsi Clubhouse باشگاه

به منو برگردید    Return to the menu Clubhouse –  with Farsi posts and audio https://www.clubhouse.com/room/PrbW2q5P?utm_medium=ch_room_xerc&utm_campaign=Z5xNB82fPkRsIUy1AjpXlA-241362  

2 : ارزش ایمان به عیسی مسیح – او به ما چه می دهد؟

به منو برگردید (Return to the menu) The value of faith in Jesus Christ – what does he give us?   دعا کردن انجیل لوقا باب ۱۱: ۱- ۱۴   ارزش ایمان به عیسی مسیح – او به ما چه می دهد؟ براستی بسیاری در Read More …

1 : انجیل لوقا باب ۱۱: ۱- ۱

به منو برگردید (Return to the menu) The Gospel of Luke Chapter 11 دعا کردن انجیل لوقا باب ۱۱: ۱- ۱۴ ۵:   اآیه حفظی اول تسالوکیان۵: ۱۶- ۱۸ «پیوسته شادمان باشید.  همیشه دعا کنید.  در هر امری شاکر باشید که این است ارادهٔ خدا Read More …