1 : انجیل لوقا باب ۱۱: ۱- ۱

به منو برگردید

(Return to the menu)

The Gospel of Luke Chapter 11

دعا کردن

انجیل لوقا باب ۱۱: ۱- ۱۴

۵:

 

اآیه حفظی اول تسالوکیان۵: ۱۶- ۱۸ «پیوسته شادمان باشید.  همیشه دعا کنید.  در هر امری شاکر باشید که این است ارادهٔ خدا در حقّ شما در مسیح عیسی.

همانگونه که در آیاتی که باهم خواند ایم  رسولان مسیح از عیسی مسیح یک سوال مهم و اساسی می پرسند « خداوندا، دعا کردن را به تعلیم نما..» آنها نمی پرسند خداوندا بشارت دادن را به تعلیم بده. آنها نمی پرسند خداوندا کتاب مقدس را به ما تعلیم بده، آنها می گویند « خداوندا دعا کردن را به ما تعلیم بده!!»

سوالی که اینجا مطرح است مگر آنها یهودی نبودن، آنها نماز و دعا داشتند. پس چرا می خواستند که دعا کردن را بیاموزند؟ امروزه بسیاری از ما انسانها مانند رسولان مسیح همین مشکل بزرگ را داریم که نمی دانیم دعا کردن چیست؟ و یا چگونه باید دعا کرد؟

بسیاری از ما فکر می کنیم که دعا کردن یعنی، تکرار بیان یک سری کلمات که فکر می کنند با زیاد گفتن این کلمات دعا ایشان مستجاب می شود. و یا بعضی دیگر فکر می کنند که می بایست کتاب دعا های یک شخص دیگر  را بخوانند برای آنها برکت خواهد داشت.مانند: دعای کمئیل، دعای جوشن کبیر و از این گونه چیز ها. و یا فکر می کنند دعا کردن یعنی خواندن یک نوع ورد خاص است. که حتما می بایست یک شخص واردی آن را برای ما باید درست کنند.

اما کتاب مقدس تعریف دیگری از دعا کردن دارد. کلام خداوند به ما می گوید که دعا کردن یک عمل مذهبی نیست بلکه دعا کردن یعنی برقراری ارتباط با خداوند . یک جور صحبت کردن و راز و نیاز کردن با خداوندی است که به نام عیسی مسیح ما آن را پدر آسمانی خطاب می کنیم. و همین نکته اساسی است که معنی و رنگ بوی دعا کردن در مسیحیت را با سایر ادیان متفاوت می سارد. چون که ادان به خدا ناشناخته دعا می کنند. امّا خداوند برای ما بواسطه کار عیسی مسیح و وجود مبارک روح القدس، پدر آسمانی ما است. و برای. همین دلیل است که می بینیم که زمانیکه عیسی مسیح می خواهد دعا کردن را به ما تعلیم دهد. با جمله ای پدر ما که در آسمانی شروع می شود…»

سوال چگونه باید دعا کرد؟

 ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد.

اولين نکته در دعا کردن این است که من باید بدانم که با خداوند در چه رابطی قرار دارم !! من برای خدا چه کسی هستم؟ خداوند برای من کیست؟ آیا من بنده خدا هستم یا پسر و دختر خداوند ؟ چون با شناخت این حقیت است که ما میتوانیم درک کنیم دعا کردن یعنی چه! و این اتفاق زمانی برای ما میسر خواهد شد که اول نجات عیسی مسیح خداوند را دریافت کرده باشیم. چون فقط و فقط و فقط از این را مسیح است که ما می توانیم معنی داشتن رابطه با خداوند را درک کنیم. چون فقط از طريق ایمان به عیسی مسیح است که ما میتوانیم حق فريند خواندگی در خداوند را دریافت کنیم و وارد خانواده الهی شویم و خداوند را پدر آسمانی خود خطاب کنیم.

انجیل یوحنا۱: ۱۲- ۱۳ « امّا به همۀ کسانی که او را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورْد؛ آنان که نه با تولدی بشری، نه از خواهشِ تن و نه از خواستۀ یک مرد، بلکه از خدا تولد یافتند.»

زمانیکه این حقیقت برای ما باز شود که در حضور خداوند چه کسی هستیم، و خداوند برای الان برای من کیست، در آن موقعه است که دعا کردن من رنگ بوی دیگری خواهد داشت. دعای من قدرت دیگری خواهد داشت. و درخواست های من در دعا متفاوت خواهد بود.

کلام خداوند در رساله يعقوب ۵: ۱۶-۱۸ معنی دعای صحیح و با اقتدار را برای ما باز می کند.

« نزدِ یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید، و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل، قوّت بسیار دارد.   الیاس مردی بود صاحب حوّاس مثل ما، و به تمامیِ دل دعا کرد که باران نبارد، و تا مدّت سه سال و شش ماه نبارید.  و باز دعا کرد و آسمان بارید و زمین ثمر خود را رویانید.»

  1. ملكوت تو بیاید، اراده تو چنانکه در إسمان است، در زمین نیز کرده شود. لوقا۱۱: ۲

نکته دوم در دعا کردن های ما می بایست طلبیدن اراده خداوند در زندگی های خود باشد. سوالی که اینجا مطرح است، اراده خداوند چیست که ما باید بطلیم؟

۱اعتراف کردن گناهان خود به خداوند. «  اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد.» اول یوحنا ۱: ۹

۲ایمان و احترام به پسر عزيز او ( عیسی مسیح) «  زیرا که پدر بر هیچ‌کس داوری نمی‌کند بلکه تمام داوری را به پسر سپرده است.  تا آنکه همه پسر را حرمت بدارند، همچنان که پدر را حرمت می‌دارند؛ و کسی که به پسر حرمت نکند، به پدری که او را فرستاد احترام نکرده است.» انجیل یوحنا۵: ۲۲- ۲۳

۳طلبیدن روح القدس  به فرآوانی. « حال اگر شما با همۀ بدسیرتی‌تان می‌دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح‌القدس را به هر که از او بخواهد، عطا خواهد فرمود.» انجیل لوقا ۱۱: ۱۳، «امّا چون روح‌القدس بر شما آید، قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامِرِه و تا دورترین نقاط جهان.» اعمال رسولان۱: ۸

۴- پیوسته شادمان باشيم. همشه دعا کنیم. و در هر امري شاكر باشيم که این است اراده خداوند در حق ما در عیسی مسیح

۵- اراده خداوند این است که در قدوسیت زندگی و رفتار کنیم. « و چون ابنای اطاعت هستید، مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایّام جهالت می‌داشتید،  بلکه مثل آن قدّوس که شما را خوانده است، خودِ شما نیز در هر سیرت، مقدّس باشید؛  زیرا مکتوب است، مقدّس باشید زیرا که من قدّوسم.» اول پطرس۱: ۱۴- ۱۶

۶- اراده خداوند این است که  بشارت انجیل را به دیگران دهیم.

۷- اراده خداوند این است که شکر گذار او در هر حالت باشيم. «  برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هرچیز با صلات و دعا با شکرگزاری مسؤولات خود را به خدا عرض کنید.» فلیپیان۴: ۶

  • نان کفاف ما را روز به روز بده

منظور از این آیه فقط نیازهای مادی  نیست!  البته خداوند نیازهای جسمانی ما را بر طرف می کند. ولی ما نیازهای روحانی نیز داریم که بتوانیم در این دنیای سقوط کرده و پر از شرارت با ایستم و بتوانیم مقاوت کنیم و با عث جلال خداوند شویم.

« روح‌ انسان‌ بیماری‌ او را متحمّل‌ می‌شود، اما روح‌ شكسته‌ را كیست‌ كه‌ متحمّل‌ آن‌ بشود.» امثال۱۸: ۱۴

«دل‌ شادمان‌ شفای‌ نیكو می‌بخشد، اما روح‌ شكسته‌ استخوانها را خشك‌ می‌كند.» امثال۱۷: ۲۲

و برای همین منظور است که عیسی مسیح فرمود: مکتوب است که انسان تنها به نان زیست نمی کند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خداوند خارج می شود.» انجیل متی۴: ۴

نان عفاف روزانة ما طلبیدن حکمت و قدت و روح القدس به صورت هر روز است.

«دل‌ شادمان‌ شفای‌ نیكو می‌بخشد، اما روح‌ شكسته‌ استخوانها را خشك‌ می‌كند.» امثال۱۷: ۲۲

  1. گناهان ما را ببخش

یعنی می بايست ما در دعا هایی خود از گناهان خود توبه کنیم و طلب بخشش و برکت کنیم.

  • ما نیز هر قرضدار خود را می بخشیم.

در انجیل متی می فرماید: « و قرض های ما را ببخش چنانکه ما نیز قرضداران خود را می بخشیم.»

این به این معنی است که عزیزان ما نمی توانیم با دلی پر از کنیه، با دلی پر از خشم و بغض به حضور خداوند برویم و دعا کنیم. خداوند همه محبت خود را با دان یگانه فرزندش بر روی صلیب به نشان داده است. خداوندی که معنی فیض و بخشش کامل را به ما نشان داده است، از ما انتظار دارد که ما هم قرضداران خود را ببخشیم. از ما انتظار دارد که ماهم کسانیکه به ما بدی می کنند برایشان دعای خیر کنیم.

کلام خداوند به ما می گوید: « ما که برادر خود را می بینیم و نمی توانیم محبت کنیم، چطور خدای نادیده را محبت می توانیم کرد!!»

  1. ما را در آزمایش میاور.

این نکته یکی از بزرگترین نکاتی است که ما می بایست در دعاهای خود بکار گیریم. « ما را در آزمایش میاور..»

در زندگی ما شرائط های بسیاری به وجود خواهد آمد که مانند  دام هستند، به ظاهر زيبا ولی وقتی که وارد آن می شوی می بینی که چقدر تلخ و نادرست است. که احتمال دارد آن مسله بر روی جان ما، خانواده، کشور ما تاثیر مخرب بگذارد. و برای همین ما نیاز داریم که برای این مسائل دعا کنیم و از خداوند حکمت و حمایت و قوت بطلیم تا شریر و شیطان نتواند به ما آسیبی برساند.

و در نهايت با این آیات موعظه خود را تمام می کنم.  « اگر کسی از شما در مشکل است، دعا کند؛ اگر کسی شاد است، سرود حمد بخواند. 14اگر کسی از شما بیمار است، مشایخ کلیسا را فرا خواند و آنها برایش دعا کنند و به نام خداوند او را با روغن تدهین نمایند. 15دعای با ایمان، بیمار را شفا می‌بخشد و خداوند او را برمی‌خیزاند، و اگر گناهی کرده باشد، آمرزیده می‌شود. 16پس نزد یکدیگر به گناهانِ خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعایِ شخص پارسا، با قدرت بسیار عمل می‌کند.17ایلیا انسانی بود همچون ما، امّا چون با تمام وجود دعا کرد که باران نبارد، سه سال و نیم باران بر زمین نبارید؛ 18و باز دعا کرد و از آسمان باران بارید و زمین محصول به بار آورد.19برادرانِ من، اگر کسی از شما از حقیقت منحرف شود، و دیگری او را بازگردانَد، 20بداند که هر کس گناهکاری را از گمراهی بازگردانَد، جانِ او را از مرگ نجات بخشیده و گناهان بی‌شماری را پوشانیده است.»

MATTHEW, THIS MESSAGE WOULD BE IN FARSI

پیام را بشنوید و دانلود کنید Listen and download message
3 : یوحنا 3:16

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close